Cookie Policy

Deze cookie policy (hierna: “Cookie Policy“) legt uit op welke wijze Clearfacts bvba cookies gebruikt wanneer u gebruik maakt van:

 • Onze website, te bereiken via www.clearfacts.be,
 • Het ClearFacts-platform en, indien op u van toepassing, het klantenportaal, beide te bereiken via een beveiligde website op het internet en de daarop aangeboden diensten zoals bepaald door de gebruiksvoorwaarden (hierna: “ClearFacts”).

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de harde schijf van een apparaat worden opgeslagen en die bepaalde informatie en soms ook persoonlijke gegevens bevatten.

Wanneer u gebruik maakt van ClearFacts, verzamelen en verwerken wij ook andere persoonsgegevens dan via cookies en vergelijkbare technologieën. Indien u hier meer over wenst te weten, vragen wij u onze Privacy Policy door te lezen.

Door onze website en/of ClearFacts te blijven gebruiken of door op “Akkoord” te klikken nadat u op de hoogte bent gebracht van het gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën, erkent u dat u deze Cookie Policy zorgvuldig hebt gelezen en dat u ermee instemt zonder voorbehoud. Zoals uiteengezet in deze Cookie Policy, kunt u uw cookievoorkeuren te allen tijde wijzigen.

1. Algemeen

1.1. Uw persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt door Clearfacts bvba,een vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Keizerinlaan 13-15 en die in de Kruispuntbank van Ondernemingen ingeschreven is onder het nummer 0539.930.110 (hierna: “Clearfacts bvba”, “wij”, “ons”) als verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor het aan u ter beschikking stellen van onze website en ClearFacts. U kan ons bereiken via privacy@clearfacts.be.

1.2. Waar gerefereerd wordt aan bepaalde wetgeving en daarbij horende uitvoerende maatregelen, zal dergelijke referentie eveneens worden geacht alle toekomstige wijzigingen, vervangingen of annuleringen van deze wetgeving en maatregelen te omvatten.

1.3. Clearfacts bvba behoudt zich het recht voor om deze Cookie Policy van tijd tot tijd te wijzigen, aan te vullen of te vervangen. Zulke wijzigingen, aanvullingen of vervangingen zullen u ter kennis worden gebracht via de website en/of ClearFacts. Als u niet akkoord gaat met deze wijzigingen, aanvullingen of vervangingen, vragen we u een e-mail te sturen naar het e-mailadres vermeld in artikel 1.1. Indien we van u geen bericht ontvangen binnen de drie (3) werkdagen nadat de wijzigingen, aanvullingen of vervangingen via ClearFacts ter kennis werden gebracht, wordt u geacht alle wijzigingen, aanvullingen of vervangingen te hebben aanvaard.

2. Cookies en vergelijkbare technologieën

2.1. Wanneer u onze website en/of ClearFacts bezoekt, plaatsen wij cookies of gebruiken wij vergelijkbare technologieën. Terwijl sommige cookies of vergelijkbare technologieën worden gebruikt om de website en/of ClearFacts naar behoren te laten functioneren, maken andere het mogelijk om u te identificeren. Hieronder wordt dit verder toegelicht, evenals hoe u kunt voorkomen dat cookies worden geplaatst, dan wel hoe u reeds geplaatste cookies kunt verwijderen, door het aanpassen van uw cookie instellingen.

A. Functionele cookies

2.2. Sommige cookies of vergelijkbare technologieën zijn functioneel en zijn nodig om de website en/of ClearFacts naar behoren te laten werken en om u een goede gebruikerservaring te geven (bv. een cookie die voorkeuren opslaat).

2.3. De sessiecookie die door ons wordt geplaatst dient voor het ingelogd blijven tijdens uw sessie en wordt automatisch verwijderd bij het sluiten van uw browser.

B. Uw cookie instellingen aanpassen

U kunt voorkomen dat cookies worden geplaatst, dan wel reeds geplaatste cookies verwijderen, door uw instellingen in uw browser aan te passen. Hulp bij het aanpassen van die instellingen is terug te vinden op de website van de browser die u gebruikt. U dient er rekening mee te houden dat het niet toestaan van cookies bij een bezoek aan de website en/of ClearFacts ertoe kan leiden dat bepaalde of alle functies niet naar behoren werken.

3. Ontvangers van uw persoonsgegevens

3.1. Clearfacts bvba deelt uw persoonsgegevens uitsluitend met de volgende categorieën van ontvangers:

 • Onderaannemers en partners van Clearfacts bvba met wie wij een overeenkomst hebben en die ons helpen ClearFacts en de daarbij horende functionaliteiten ter beschikking te stellen, zoals IT dienstverleners;
 • Derde partijen met wie wij onderhandelingen zouden voeren in het kader van fusies, overnames of soortgelijke operaties.
 • Partners met wie wij bepaalde wetenschappelijke en/of statistische onderzoeken doen (in dit geval zullen enkel geaggregeerde persoonsgegevens worden verwerkt).

4. Locatie en transfer

4.1. Uw persoonsgegevens voor het aan u ter beschikking stellen van onze website en/of ClearFacts worden hoofdzakelijk in de Europees Economische Ruimte (EER) verwerkt.

4.2. Om uw persoonsgegevens te verwerken voor de doeleinden hierboven beschreven, kunnen wij ook uw persoonsgegevens doorgeven aan onderaannemers of partners die uw persoonsgegevens buiten de EER verwerken. Deze onderaannemers of partners zullen adequate maatregelen treffen met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Deze maatregelen kunnen het gevolg zijn van:

 • Een zelf-certificering door onze onderaannemer of partner;
 • Een adequaatheidsbesluit genomen door de Europese Commissie;
 • Een contractuele overeenkomst tussen ons en onze onderaannemer of partner die een adequaat beschermingsniveau waarborgt.

4.3. Wij kunnen echter ook geanonimiseerde en/of geaggregeerde gegevens doorgeven aan onderaannemers of partners buiten de EER. Als zo een doorgifte zou plaatsvinden, dan zorgen wij ervoor dat er waarborgen zijn voor de veiligheid en integriteit van uw gegevens en alle rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens die u zou kunnen genieten onder de toepasselijke dwingende wetgeving.

5. Kwaliteitsgaranties

5.1. Clearfacts bvba doet haar uiterste best om enkel die persoonsgegevens te verwerken die noodzakelijk zijn om de doeleinden onder artikel 2 na te streven.

5.2. Uw persoonsgegevens worden enkel verwerkt voor zolang als nodig om de doeleinden onder artikel 2 te kunnen realiseren. Van zodra deze termijn is verstreken zal Clearfacts bvba uw persoonsgegevens de-identificeren, tenzij:

 • Clearfacts bvba of een andere derde partij een belang heeft om uw persoonsgegevens in geïdentificeerde vorm aan te houden en dit belang zwaarder doorweegt dan uw fundamentele rechten;
 • een wettelijke of reglementaire verplichting dan wel een gerechtelijk of administratief bevel Clearfacts bvba ervan weerhoudt.

5.3. Clearfacts bvba zal de passende technische en organisatorische maatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, diefstal alsook accidenteel verlies, onbedoelde wijziging of vernietiging. Toegang tot uw persoonsgegevens wordt beperkt tot de personeelsleden van Clearfacts bvba en van de door ons aangestelde dienstverleners die daadwerkelijk toegang nodig hebben om de doeleinden vermeld in artikel 2 te kunnen realiseren. Alle personeelsleden die toegang hebben tot uw persoonsgegevens zijn gebonden door een vertrouwelijkheidsverplichting. U begrijpt echter dat veiligheid een inspanningsverbintenis inhoudt en dat een volledige garantie op veiligheid onmogelijk is.

6. Uw rechten

6.1. U hebt het recht om toegang te vragen tot alle persoonsgegevens die worden verwerkt door Clearfacts bvba ten gevolge van uw gebruik van onze website en ClearFacts. Clearfacts bvba behoudt zich het recht voor om administratiekosten in rekening te brengen voor meerdere opeenvolgende verzoeken om toegang die duidelijk zijn ingediend met het oog op het veroorzaken van overlast of schade aan Clearfacts bvba.

6.2. U hebt het recht om te vragen dat eventuele onjuiste persoonsgegevens gratis worden gecorrigeerd. Als een verzoek om correctie wordt ingediend, gaat dit vergezeld van bewijs van de gebrekkige aard van de gegevens waarvoor de correctie wordt gevraagd.

6.3. U hebt het recht om te vragen dat uw persoonsgegevens worden verwijderd als ze niet langer nodig zijn in het licht van de doeleinden uiteengezet in artikel 2. Een verzoek om verwijdering zal evenwel afgewogen worden ten aanzien van:

 • een legitiem belang van Clearfacts bvba of een andere derde partij om uw persoonsgegevens in geïdentificeerde vorm aan te houden waarbij dit belang zwaarder doorweegt dan uw fundamentele rechten;
 • een wettelijke of reglementaire verplichting dan wel een gerechtelijk of administratief bevel dat Clearfacts bvba ervan weerhoudt uw persoonsgegevens te verwijderen.

In plaats van om verwijdering te vragen, kunt u ook vragen dat Clearfacts bvba de verwerking van uw persoonlijke gegevens beperken als (a) u de juistheid van die gegevens betwist, (b) de verwerking onwettig is of (c) de gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden vermeld onder artikel 2, maar u ze nodig heeft om uzelf te verdedigen in gerechtelijke procedures.

6.4. U hebt het recht om de toestemming die u ons heeft gegeven in te trekken, maar deze intrekking zal geen effect hebben op de gegevens die door ons reeds via cookies of vergelijkbare technologieën werden verzameld op basis van uw toestemming. Als u niet meer wenst dat de wij gegevens via cookies of vergelijkbare technologieën zullen verzamelen, kan u te allen tijde uw instellingen van uw browser aanpassen, dan wel uw cookies verwijderen (zie artikel 2).

6.5. Als de beoogde verwerking wordt gekwalificeerd als direct marketing hebt u het recht om zich kosteloos en zonder rechtvaardiging tegen dergelijke verwerking te verzetten.

6.6. U hebt het recht om van ons in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat alle persoonsgegevens te ontvangen die u ons hebt verstrekt.

6.7. Indien u een verzoek wilt indienen om een ​​of meer van de hierboven genoemde rechten uit te oefenen, kunt u zich rechtstreeks tot Clearfacts bvba richten door een e-mail sturen naar privacy@clearfacts.be.

De e-mail waarmee u vraagt ​​om een ​​recht uit te oefenen, zal niet worden geïnterpreteerd als toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens die verder gaat dan wat vereist is voor het afhandelen van uw verzoek.

Ieder verzoek moet duidelijk aangeven welk recht u wenst uit te oefenen en de redenen daarvoor indien dit overeenkomstig de artikelen 6.1 tot en met 6.6 vereist is. Het moet ook worden gedateerd en ondertekend en vergezeld gaan van een digitaal gescande kopie van uw geldige identiteitskaart of een ander document waarmee u uw identiteit bewijst.

Zodra dit verzoek door ons wordt ontvangen, zal u zo spoedig mogelijk de bevestiging krijgen van ontvangst van dit verzoek. Als het verzoek geldig blijkt, zal dit zo snel als redelijkerwijze mogelijk is gevolg krijgen en dit uiterlijk dertig (30) dagen na ontvangst van het verzoek.

Als u een klacht hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens door Clearfacts bvba, dan kunt u altijd contact opnemen met Clearfacts bvba via het e-mailadres vermeld in dit artikel 6.7.

Als u niet tevreden bent met de reactie van Clearfacts bvba, kunt u een klacht indienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit, d.w.z. de Belgische Privacycommissie. Ga voor meer informatie naar http://www.privacycommission.be.

Tom VanhoorneCookie Policy